Paint Marketing and Factors Affecting the Consumers’ Paint Purchase Preference from the Viewpoint of Paint Industry Members in Turkey

Authors

  • Ozan Altun Sajica Reçine Kimya San. Tic. A.Ş.
  • Cevdet Kızıl Istanbul Medeniyet University
  • Gülay Selvi Hanişoğlu Beykent University
  • Nazar Demir Gebze Technical University

DOI:

https://doi.org/10.5195/emaj.2022.277

Keywords:

Marketing, Consumer, Paint, Preference, Turkey

Abstract

The aim of this research was to examine the consumers' preference of paint purchase from the viewpoint of individuals employed in the Turkish paint industry. It was aimed to reach at least 278 individuals with a sampling error of 5%. Within this scope, 350 questionnaire forms were distributed and 330 were received back in the year of 2017. Since 4 of the returned questionnaires had a missing question, study was conducted with 326 questionnaires. The questionnaire form was used as the data collection tool. It included 5 questions about demographic characteristics, 17 questions concerning purchasing and using behaviors, and 29 questions regarding consumers' preferences of paints. Data analysis of the study was done using the SPSS 16 package program. Through the analysis of data, descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard error were presented. In addition, t test and ANOVA test were applied to test the relationship among variables. Based on research findings, the most important factors for the preference of paint purchase in Turkey were determined as the aging of existing wall painting, marriage and cleaning issues. Moreover, it was found out that the experiences of consumers were also effective for the paint purchase decision and preference. Within the scope of the study, it was determined that elder individuals, married and high income people were influenced by many factors in their preference for painting. On the other hand; young, single and low-income individuals were considering less factors in their paint preferences. In addition, it was detected that men were considering properties (features) such as the price and quality more than women in their purchasing preferences. Furthermore, the most important factor affecting the purchasing choice of consumers was determined as previous knowledge and experience. It was also found out that consumers did not frequently conduct market research before choosing the paint. Educational status of individuals was not an effective factor concerning paint preferences.

References

Acar, A. (2000). Gösteriş Tüketimi, Standart Dergisi, 39 (457), 38-50.

Akın, M., Çiçek, R., Gürbüz, E., ve İnal, M. E. (2009). Tüketici Etnosentrizmi ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde CETSCALE Ölçeği. Ege Academic Review, 9(2), 489-512.

Armağan, E. A., ve Gürsoy, Ö. (2011). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Cetscale Ölçeği İle Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 67-77.

Atılgan, E., Aksoy, S., ve Akıncı, S. (2005). Determinants of the Brand Equity: A Verification Approach in the Beverage Industry in Turkey. Marketing Intelligence and Planning. 23(3), 237−248.

Avcılar, M. Y. (2008). Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 11-30.

Back, K.-J., ve Parks, S. C. (2003). A Brand Loyalty Model Involving Cognitive, Affective, and Conative Brand Loyalty and Customer Satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Research, 27(4), 419–435.

Bilge, F. A., Summak, Ö. G. M. E., ve Karayel, Ö. G. S. (2009). Konya’da Özel Hastane Yöneticilerinin Müşteri Odaklı Pazarlamaya Bakış Açıları Ve Karlılığa Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 12(1-2), 1-14.

Bilgin, F. Z., Çobanoğlu, E., Yalçın, A. M. (2006) Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama, Betaş Basım, İstanbul.

Bitlisli, K. K. (2014). Ciroda Avrupa dördüncüsü oldular, Dünya, 10.07.2014, http://www.dunya.com/guncel/ciroda-avrupa-dorduncusu-oldular-233023h.htm

Blain, C., Levy, S. E., ve Ritchie, R. B. (2005). Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research, 43, 328-338.

Bülbül, H., ve Özoğlu, B. (2014). Tüketici Yenilikçiliği Ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (44), 43-58.

Bülbül, H., Topal, A., ve Çağlın, C. (2016). Raf Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti Ve Tekrar Satın Alma Arasındaki İlişki. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 249-265.

Çabuk, S. ve Yagcı, M., (2003). Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, Nobel Kitabevi, Adana.

Çabuk, S., Nakıboğlu, B., ve Canoğlu, M. (2014). Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 96-108.

Çakmak, A. Ç. (2004). Firmaların Pazara Açılma Sürecinde Markanın Etkinliği ve Örnek Bir Uygulama: Mado Markası, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

Dal, Ö. G. V., ve Eroğlu, A. H. (2015). Farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerin risk algılarının tüketici davranışı açısından incelenmesi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2):361-385.

Ebren, F. (2009) Tüketim, Tüketici ve Pazarlama iletişimi Üzerine, Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, Ankara.

Ekonomi Bakanlığı (2014). Boya Sektörü, T.C. Ekonomi Bakanlığı Yayınları.

Erdil, T. S. ve Uzun Y. (2009). Marka Olmak, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Eroglu, A. H., ve Erdogan, A. (2014). Examination of e-marketing by brand loyalty. Journal of Management Marketing and Logistics, 1(1), 16-36.

Eryılmaz, B., ve Zengin, B. (2014). Sosyal Medyada Konaklama İşletmelerine Yönelik Tüketici Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 147-167.

Garda, B. (2016). Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Konya İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19, 243-260.

Güler, Y. B. (2014). Perakendecilik Sektöründe İşletme Ve Müşteri Pazarlama Etik Bakış Açılarının Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 65-75.

Güney, S. (2000). Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.

Güreş, N. (2004). Müşteri Kayıplarıyla İlgilenilmesinin İşletme Açısından Önemi, Pazarlama Dünyası, 2004(2), 54-57.

İslamoğlu, A.H. (2006). Pazarlama Yönetimi, Beta Basım, İstanbul.

İSO (2014). “Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2013”, İstanbul Sanayi Odası, http://www.iso.org.tr/projeler/arastirmalar/turkiyenin-500-buyuk-sanayi-kurulusu/

Jackson, T., Shaw, D. (2009). Mastering Fashion Marketing, Palgrave Macmillan, New York.

Kabakçı, S. (2001). Tüketici Davranışlarını Etkileyen Bir Faktör Olarak Yasam Tarzı: Çukurova Üniversitesi’nde Okuyan Kız Öğrencilerin Yasam Tarzı Tiplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Kara, G. (2015). Marka deneyimi ve tekrar satın alma niyeti arasındaki ilişkide müşteri tatmininin rolü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Karafakıoglu, M. (2005). Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları, İstanbul.

Kardes, F., Cronley, M., and Cline, T. (2014). Consumer behavior. Cengage Learning.

Kavas, A. (2004). Marka Değeri Yaratma. Pİ: Pa.

Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Klein, M. (2014). Mobile marketing: a classification framework and effect on marketing mix. Journal of Management Marketing and Logistics, 1(3), 276-285.

Konecnik, M., ve Gartner, W. C. (2007). Customer- Based Brand Equity for A Destination. Annals of Tourism Research, 34(2), 400-421.

Kotler, P. Çev. Bakkal, A. (2005). A’ dan Z’ ye Pazarlama, Mediacat, İstanbul.

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I., çev. Dündar, K. (2010). Pazarlama 3.0, Optimist Yayın Dağıtım, İstanbul.

Köseoglu, Ö. (2002). Değişim Fenomeni Karsısında Markalaşma Süreci ve Bu Süreçte Halkla İlişkilerin Rolü, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Kwun, J. W., ve Oh, H. (2004). Effects of Brand, Price, and Risk on Customers’ Value Perceptions and Behavioral Intentions in the Restaurant Indus¬try. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 11(1), 31-49.

Levy, S. J. (2005). The Evolution of Qualitative Research in Consumer Behavior, Journal of Business Research, Vol. 58, 341-347.

Marangoz, M. (2007). Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Öneri Dergisi, 7(28), 87-96.

Mert, S. (2001). Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Sosyal Sınıfların Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Meyerson, M. (2005) Success Secrets of the Online Marketing Superstars, Dearborn Trade Publishing, New York.

Mucuk, İ. (2007). Pazarlama İlkeleri (ve Örnek Olaylar), 16. Basım. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Obuz, K. (2012). Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihleri, Satın Alma, Kullanım Davranışları Ve Mobilyaya İlişkin Sorunları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi Ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

Odabaşı, Y. (2014). Postmodern Pazarlama: Tüketim ve Tüketici. K. Demirgil (Ed.). MediaCat Yayınları.

Odabaşı, Y. ve Barış, G., (2003). Tüketici Davranışı, MediaCat Akademi, 2. Baskı, İstanbul.

Orhan, İ. (2002). Satın Alınan Ürünlere İlişkin Duyguların Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Bakımından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Özcan, S. O. (2010). İnternet Pazarlama Faaliyetlerinde Tüketici Satın Alma Karar Süreci. IUYD, 1(2), 29-39.

Öztürk, M. C., ve Savaş, A. T. (2014). Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamlarının Markaya Yönelik Tutum ve Satınalma Niyetine Etkisi: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Bir Uygulama. Journal of Yasar University, 9(35), 6099-6260.

Öztürk, S., Şerbetci, S., ve Gürcan, Ş. N. (2014). Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(1):1-12.

Pappu, R., Quester, P. G., ve Cooksey, R. W. (2005). Consumer-Based Brand Equity: Improving the Measurement – Empirical Evidence. Journal of Product and Brand Management, 14(3), 143-154.

Sağlam, M., ve Sağlam, B. Ç. (2016). Marka Güveni ve Marka Bağlılığının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Akıllı Telefon Pazarında Bir Araştırma. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 5(5), 34-43.

Sheth, J. N., and Sisodia, R. S. (2015). Does marketing need reform?: Fresh perspectives on the future. Routledge.

Solomon, M. R. (2014). Consumer behavior: Buying, having, and being (Vol. 10). Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Soysal, A. N. (2015). Müşteri odaklı anlayışta müşteri memnuniyeti ve hizmet kalite algısı: bir hastane örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Şahin, A , Demir, M . (2014). İşletmeler Arası Pazarlamada İlişki Pazarlaması İle Modern Pazarlama Yöntemleri Arasındaki Bağıntılar. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1):1-11.

Taşkın, Ç. (2016). Otomobil Sektöründe Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 7(3):125-136.

Tek, Ö.B ve Özgül, E. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık.

Tekin, M., Şahin, E., ve Göbenez, Y. (2014). Postmodern Pazarlama Yaklaşımıyla Modern Pazarlama Yöntemleri: Güncel Şirket Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 225-232.

Tosun N. B.(2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi.

Tunçgenç, M. (2015). Türk Boya Sanayisi. AkzoNobel Kemipol AŞ Yayını İzmir.

Ural, T. (2009). Markalamada Yol Haritası, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ural, T., ve Perk, H. G. (2012). Tüketici temelli marka değerinin kişisel bilgisayar satın alma niyeti üzerine etkisi: Antakya’da bir çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2):11-25.

Van Riel, A. C. R., Pahud De Mortanges, C., ve Streukens, S. (2005). Marketing Antecedents of Industrial Brand Equity: An Empirical Investiga¬tion in Specialty Chemicals. Industrial Marketing Management, 34(8), 841-847.

Villarejo-Ramos, A. F., ve Sanchez-Franco, M. J. (2005). Impact of Marketing Communication and Price Promotion on Brand Equity. Journal of Brand Management, 12(6), 431-444.

Webster, F. E., Jr. (2000). Understanding the Rela-tionships among Brands, Consumers, and Resellers. Journal of Academy of Marketing Science, 28(1), 17-23.

Xiang, Z., Magnini, V. P., ve Fesenmaier, D. R. (2015). Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 244-249.

Yağcı, M. İ., ve İlarslan, N. (2011). Reklamların ve cinsiyet kimliği rolünün tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 138-155.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Downloads

Published

2022-12-19

Issue

Section

Articles