Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions

Mustafa Uçar, Cevdet Kızıl, Oğuzhan Oğuz

Abstract


Some problems of accounting professionals in Turkey were solved with the introduction of Law on Public Accountants, Certified Public Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants in 1989. However, many other problems still remain to be solved for accountants in Turkey as of 2018. There were two main objectives of this study. The first one was to identify the problems faced by accounting professionals living in Istanbul, Turkey and the second one was to come up with solutions for these problems. The eesearch took advantage of questionnaire methodology. According to research findings, accounting occupation doesn’t have a professional identity in Turkey. Also, accounting education given in universities is perceived as inadequate. The leading reason why accounting professionals are only considered as bookkeepers in Turkey is knowledge defficiencies. The main motivation behind choosing the accountant career path is commercial (monetary). The leading reason for lack of confidence against accountants in Turkey is ignorance of accounting ethics. Lack of practice is the leading deficiency concerning accounting education in Turkey. This is followed by insufficient accounting ethics education. Leading problems of accounting professionals in Turkish business life are economical. Our literature review shows that, expectations from public authorities, professional accounting chambers and bodies increase to solve the problems of accounting professionals. Thus, the suggested solutions by this study to eliminate determined problems of accounting professionals should be evaluated and considered by public authorities, professional accounting chambers and bodies. Moreover, effective communication, coordination and agreement on legal arrangements must be present among accounting professionals, chambers, bodies and public authorities to solve the problems of accounting professionals residing in Istanbul, Turkey.


Keywords


Accounting; Accounting Professionals; Problems; Solutions; Istanbul

Full Text:

PDF

References


Adalı, S. and Kızıl, C, (2017), A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample, Emerging Markets Journal (EMAJ), Vol. 7, No: 1, 53-64.

Aslan, T., Kızıl, C. and Din, A, (2017), Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol:4, Issue:5, 1125-1138.

Deran, A., İncilay E. and Keleş, D, (2016), Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler Ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) ISSN: 2148 – 3043 / Ekim 2016 / Yıl: 16 / Sayı: 32.

Güvemli, O, (2001), 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi Üzerine, MUFAD, Sayı:10, 33-36.

Kalaycı, Ş. And Tekşen Ö, (2006), Muhasebe Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta İl Merkezi Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 31, 90-101.

Karcıoğlu, R. and Yazarkan H, (2011), Muhasebe Meslek Mensuplarının Faaliyetleri Sırasında Kamu Kurumlarında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Ampirik Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 34, 1-12.

Kaya, G. A., (2015), Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Çözüm Önerileri: Elazığ’da Bir Araştırma, International Journal of Social Science, Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3089, Number: 41 , p. 207-231, Winter II, 2015.

Kızıl, A., Fidan M., Kızıl, C. and Keskin, İ., (2013), TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, İstanbul: DER Yayınları.

Kızıl, A., Fidan, M., Kızıl, C., and Keskin, İ., (2016), TMS-TFRS Turkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Uygulamlar-Yorumlar-Muhasebeleştirme (2. Basım). İstanbul: Der Yayınları.

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S. and Erzin, N. O, (2015), Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 6-31.

Kızıl, C., Akman, V., Zorkalkan, T., Türkmen, R, (2015), Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış, Leges Sosyal Bilimler Dergisi, 15 Eylül 2014-15 Ocak 2015, Yıl: 5, Sayı: 3, 70-87.

Kızıl C, Çelik İ. E, Akman V, Danışman D, (2015), Muhasebe dersini ilk kez alan öğrencilerin başarısına etki eden faktörlerin tespiti: Yalova üniversitesinde bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi 3(2): 127-165.

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V. and Şener, S. (2016). Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri Ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1- 18.

Kızıl, C., Çetin, A. T., and Bulunmaz, A, (2014), Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards. Emerging Markets Journal, 4(1), 72.

Kızıl, C., Şeker, Ş.E., Akman, V., Işık, E. Y., Demirkol, V., Kefeli, S, (2015), Muhasebe Finansman, Yönetim Organizasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yazıları, Leges Yayınları.

Özulucan, A., Bengü H. and Özdemir, F. S., (2010), Muhasebe Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada Karşılaştıkları Yetersizlikler ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 31, 41-64.

Selimoğlu, S. K., (2001), Muhasebe Eğitiminin Meslek Mensubu Adaylarına Ahlaki Doğruları Kazandırmadaki Rolü, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi S.B.F., 23-27, 3-27.

Seviğ, V., (2002), Muhasebe ve Mesleğin Önemi, Dünya Gazetesi, 26.09.2002.

Suadiye, G. ve Yükselen C., (2001), Mükelleflerin ve Muhasebecilerin Birbirlerinden Beklentileri, Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, Sayı: 56, 5-26.

Taner, B., Korukoğlu Dalgeç A. and Susmuş T., (2001), Muhasebe Mesleğinin Müşterileri Durumunda Bulunan Kesimlerin Muhasebe Mesleğinden Beklentileri: İzmir İli Uygulaması, V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Yirmi birinci Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu, İSMMMO Yayınları No:32, İstanbul, 169-182.

Tayyar, A., (2001), Türk İş Dünyasında Muhasebe Mesleğinden Beklenenler, V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Yirmi Birinci Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu, İSMMMO Yayınları, 32, İstanbul, 163-168.

Terzi, A., (2015), Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslekleri İle İlgili Beklentilerine, Sorunlarına ve Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Rize Örneği, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Ekim 2015, 193-212.

Tuğay, O. ve Tekşen, Ö, (2014), Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1), 223-232.

Tükenmez, M. N. and Kutay N, (2005), Muhasebe Meslek Mensubunun Karar Alma Sürecinde Meslek Ahlakının Yeri: Çok Boyutlu Analiz – İzmir Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 25, İstanbul, 155-164.

Usul, H. and Aslantaş, B.A, (2007), Muhasebeci-Mükellef Çatışması, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 22, 85-103.

Uzay, Ş. And Güngör Ş, (2004), Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri: Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:22, 94-104.

Yıldırım, S. and Güney S, (2012), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Genel Sorunları: Erzurum İli Örneği, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 36, 35-48.
DOI: https://doi.org/10.5195/emaj.2018.150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Mustafa Uçar, Cevdet Kızıl, Oğuzhan Oğuz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.