Information Level Representation of Small and Medium Enterprises (SME) Managers about Securities

Ferhat Sayım

Abstract


This research was carried out with private company owners and shareholders-managers in Yalova. These managers were asked about the general approach for the most commonly used securities in the financial system. They were asked to express the level of knowledge they felt. The interviews were conducted face to face with the managers. The level of knowledge expressed by the managers was evaluated on a triple scale. It was examined with various cross tables. Percentages were taken. According to the findings, most owners and shareholders - managers accept that they do not have enough knowledge about the securities used in the financial markets. The lowest level of knowledge is expressed for the derivative products. The highest level of knowledge is expressed for the stock types. As a first step, this study is important in terms of raising awareness on this issue. This research and its results can be used for the development of training and programs for businessman. Also, they can be used in the chambers of commerce and universities.


Keywords


SME; Business; Securities; Financial Markets; Finance

Full Text:

PDF

References


References

Alkaya, A., & Yağlı, İ. (2015, Ekim). Finansal Okuryazarlık - Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 585-599.

Alptekin, E. (2007). KOBİ’ler Alternatif Finansman Kaynakları’nın Farkında Mı? Retrieved Kasım 12, 2018, from İzmir Ticaret Odası Web Sitesi: http://www.izto.org.tr/Portals/0/IztoGenel/Dokumanlar/kobiler_alternatif_finansman_kaynaklarinin_farkindami_e_alptekin_26.04.2012%2021-41-56.pdf

Apan, M., & İslamoğlu, M. (2014, Temmuz). KOBİ'lerde Finans Yönetimi. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Special Issue 1), 208-218.

Bayrakdaroğlu, A., Sarı, B., & Heybeli, B. (2013). İşletmelerinin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği. Muhasebe ve Finans(Ocak), 57-72.

Bayram, S. S. (2014). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama. Business & Management Studies: An International Journal, 2(2), 105-135.

Benli, T. (2017). Konjonktür Hareketler Ve İşletmelerin Yatırım Kararlarının Firma-Menkul Kıymet Yatırımları Açısından Kavramsal İncelemesi. Turkish Journal of Marketing, 2(3), 104-124.

Coşkun, S. (2016, 07 05). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Davranış Ve Tutumlarının Belirlenmesi: Finansal Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2247-2258.

Demir, S. (2009). Döviz Riskinden Korunma Yöntemleri ve Kullanılma Nedenleri: İMKB Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi(41), 156-170.

Karamustafa, O., & Karakaya, A. (2002, Ekim). Banka Tercihi, Finansal Araçların Kullanımı ve Memnuniyeti: Türkiye’deki Özel Finans Kurumu Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi(16), 82-96.

Türkonfed - Akbank. (2009, Aralık). Türkonfed. Retrieved Ekim 24, 2018, from Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu: http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkonfed-rapor-2009-kobi-c2.pdf

Yıldırak, K. (n.d.). Finans Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Retrieved 11 12, 2018, from Trakya Kalınma Ajansı Web Sitesi: https://www.trakyaka.org.tr/upload/Domain/trakyaka/28062013bkkmQE.pdf

Yörük, N. (2006). Girişimcilikte Alternatif Finansman Tekniklerinin Kullanımı. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 86, (pp. 313-322). Bişkek.

Yücel, T., Mandacı, P. E., & Kurt, G. (2007). İşletmelerin Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan İşletmelerde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi(36), 1-9.

Zor, İ., & Akın, A. (2008). Stratejik Projeksiyonlar Bağlamında KOBİ'lerde Finansman Araçları Kullanımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, X(1), 177-199.
DOI: https://doi.org/10.5195/emaj.2019.178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Ferhat Sayım

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.